EMBcounseling, praktijk voor psycho-sociale hulpverlening

Contact

rs0167 1cm; }

Voor het maken van een afspraak en/of informatie kunt u contact met ons opnemen:

EMBcounseling,
Koraalrood 153

2718 SB Zoetermeer
Tel: 06-53943956
E-mail: info@embcounseling.nl

Een afspraak kan kosteloos (minimaal) 24 uur van te voren worden afgezegd. Dat kan telefonisch of per email. Afspraken die later worden afgezegd worden in rekening gebracht.

Tarieven:

. Intake: 60 euro per 45 min.
. Persoonlijke hulpverlening: 60 euro per 45 min of 90 euro per 75 min.

Vergoedingen: 

. Voor cliënten die een studie volgen, zijn de kosten van de consulten aftrekbaar als studiekosten (therapie en coaching hebben een positieve invloed op de persoon en diens studieresultaten).

. Voor ondernemers geldt dat zowel de btw als de kosten van de consulten aftrekbaar zijn (therapie en coaching komen hun vaardigheden als persoon en als ondernemer ten goede).


Algemene voorwaarden

Betalings- en incassovoorwaarden

 

1.  Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen de factuurtermijn na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer Rabobank NL 11 RABO 0121 1990 29 ten name van E. Bruin, EMBcounseling.

2.  Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van EMBcounseling op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. EMBcounseling is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

3.   Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw.

4.   In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn/haar vermogen alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. EMBcounseling is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

5.   De bevoegde rechter is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de wederpartij en EMBcounseling kennis te nemen. EMBcounseling blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij.

 

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. EMBcounseling geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud van deze site en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of beschadigingen, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site.

auteursrechten
Alle rechten op namen, beelden en logo’s berusten bij de respectievelijke eigenaars. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming van EMBcounseling. Gebruik voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag, mits met bronvermelding.

 

persoonlijke informatie
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. EMBcounseling hecht aan uw privacy. Geen enkele door u verschafte informatie zal ooit gebruikt worden voor andere doeleinden dan waar deze voor bedoeld is. Elke informatie, verschaft door een bezoeker, wordt beschouwd als vertrouwelijk.

 

links naar andere sites
Onze website kan links bevatten naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites. EMBcounseling behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

 


    
(vergoeding eventueel mogelijk)
-Intake: 60 euro per 45 min.
-Persoonlijke hulpverlening: 
60 euro per 45 min.